Inne 

Czy radca prawny jest prawnikiem?

Wykonywanie zawodu radcy prawnego wymaga wiedzy, doświadczenia i kompetencji. Radca prawny powinien być osobą odpowiedzialną, pełną zaangażowania i empatii. Wiele osób myli zawód radcy prawnego z adwokatem lub innymi przedstawicielami profesji prawniczej. Warto w takim razie odpowiedzieć na pytanie: kim jest i jakie są usługi radcy prawnego?

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to osoba, która posiada wyższe wykształcenie prawnicze. Aby jednak dana osoba mogła świadczyć usługi prawne, musi ona ukończyć aplikację radcowską, uzyskać wynik pozytywny podczas przeprowadzonego egzaminu zawodowego oraz być wpisana na listę radców prawnych. Ponadto, warto pamiętać o tym, że osoby wykonujące ten zawód są zobowiązane do posiadania ubezpieczenia z zakresu odpowiedzialności cywilnej.

Jaki jest jego zakres usług

Zawód radcy prawnego został uregulowany ustawą z 1982 roku. Zgodnie z jej zapisami, radca prawny udziela porad prawnych, reprezentuje swoich klientów przez urzędami lub sądami oraz przygotowuje opinie prawne. Usługi radcy prawnego obejmują sprawy o charakterze:
1. cywilnym
2. administracyjnym
3. gospodarczym.
Z uwagi na to, że praca radcy prawnego polega przede wszystkim na doradztwie w zakresie rozwiązywania problemów na podłożu prawnym, do zakresu jego należy sporządzanie i negocjowanie projektów umów, pism procesowych oraz opinii prawnych. Radcy prawni mogą być zatrudnieni przez różnorodnych przedsiębiorców, osoby fizyczne lub instytucje publiczne.

Inne zawody prawnicze

Prawnikiem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze. Radcą prawnym jest natomiast osoba, która poza wiedzą akademicką zdobyła również podczas aplikacji szeroką wiedzę praktyczną. Co ważne osoby, które posiadają jedynie dyplom ukończenia studiów wyższych nie mogą reprezentować swoich klientów przed sądami. Ponadto, wykonywanie zawodu prawnika nie jest regulowane żadnymi szczegółowymi przepisami, jak ma to miejsce w przypadku radcy prawnego. Prawnicy nie podlegają kontrolom, odpowiedzialności dyscyplinarnej czy obowiązkowemu ubezpieczeniu. Różnice dotyczą również innych zawodów prawnych. W przypadku adwokatów należy pamiętać o tym, że mogą oni wykonywać swoją działalność tylko i wyłącznie prowadząc indywidualną działalność gospodarczą lub w formie wspólnictwa w spółce osobowej. Natomiast usługi radcy prawnego mogą być realizowane w ramach stosunku pracy na przykład w przedsiębiorstwie. Ponadto, adwokaci mają możliwość reprezentowana swoich klientów we wszystkich sprawach karnych i karnoskarbowych, podczas gdy radcy prawni nie mogą w tym przypadku pozostawać z nimi w stosunku pracy.

Pozostałe posty